ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน FitUP ฉบับนี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริการฯ”) ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท ฟิตอัพ สปอร์ตเทคโนโลยี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการช่วยบริหารจัดการวางแผน การออกกำลังกายของผู้ใช้บริการ การบริหารจัดการภายในฟิตเนส การจองบริการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดหาให้ การใช้บริการฯของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการฯ ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการฯนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด
1. คำนิยาม
(ก) บริการฯ หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน FitUP LINE account ของบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งดำเนินการและให้บริการโดยบริษัท
(ข) ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของบริการฯ หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงบริการฯ ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใดผ่านช่องทางใด และไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
(ค) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
(ง) เนื้อหา หมายถึง ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าลักษณะใดและวิธีใด ๆ ในบริการฯ และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม
2. การอนุญาตให้ใช้บริการ
การใช้บริการฯของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ บนบริการฯโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการฯ ทั้งนี้ การเข้าใช้บริการฯนี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้บริการฯ
3. การใช้บริการ
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าจะใช้บริการฯนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในบริการฯนี้เท่านั้นและจะไม่ใช้บริการฯนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ทำซ้ำจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า
(ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
(ค) ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ สื่อมัลติมีเดีย งานใด ๆ จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทและ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทสมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือบุคคลภายนอก
(ง) อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิก หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
(จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัทหรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
(ฉ) กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้น ภายหลัง หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่เห็นสมควรได้ทันที
4. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทมีสิทธิจัดเก็บประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลการใช้งาน หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้บริการสนใจ ซึ่งผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัท โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัททั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่บริษัทกำหนด โดยยินยอมให้บริษัทส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางบริการฯนี้
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทได้ และไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้บริการอาจถอนความยินยอมการเก็บและการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบริษัท
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัท
5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ แห่งข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของบริการฯ ผู้ใช้บริการตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการรับทราบดีว่าข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพัน และสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
6. การจำกัดความรับผิด
(ก) ผู้ใช้บริการตกลงและทราบดีว่าบริษัทจะไม่รับประกันความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผลโดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้บริการ ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของ บริการฯ และบริษัทจะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการฯ แก่ผู้ใช้ ว่าบริการฯ นั้นปราศจากข้อบกพร่องใดๆ (ข้อบกพร่องในที่นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ฯลฯ ข้อผิดพลาด บัค (BUGS) หรือการละเมิดสิทธิใดๆ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
(ข) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และ/หรือบทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัทผู้ให้ บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ
(ค) บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้บริการ เว้นเสียแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท
7. ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการฯนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ที่ปรากฏบนบริการฯเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัท
ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ตราบเท่าที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้นและไม่ว่า ณ เวลาใด ๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม
8. การแก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในบริการฯนี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย
9. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย
10. การระงับข้อพิพาท
หากมีการโต้เถียง ข้อขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้อง ต่อศาลในประเทศไทย
บริษัท ฟิตอัพ สปอร์ตเทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
135/8-9 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร : 061-4966994
อีเมล : info@fitup.health
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
logo
callmailfb
Copyright © 2023 FitUP Sport Technology Co., Ltd.. All Rights Rereved